Regulamin wchodzący w życie w dniu 01.19.2013 dostępny jest poniżej:

Regulamin Sklepu Internetowego "E-hipnoza" www.kaczorowski.info

Sklep internetowy www.Kaczorowski.info jest prowadzony przez: 
Praktyka Lekarska Zofia Górnicka - Kaczorowska, Wrocław 51-222   ul. Gostyńska 13, Tel.: (71) 34 307 97, NIP: 894 146 19 44, REGON 931923540,

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kaczorowski.info, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym Kaczorowski.info, dostarczania zamówionych produktów Klientowi.

2. Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
Do korzystania ze Sklepu Internetowego Kaczorowski.info, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego kaczorowski.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego kaczorowski.info zgodnie z jego przeznaczeniem. 


6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego kaczorowski.info  nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Kaczorowski.info wymaga zarejestrowania się.

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/. 

§ 2 Rejestracja 

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Kaczorowski.info (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego kaczorowski.info oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym kaczorowski.info , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego kaczorowski.info, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Kaczorowski.info  każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego "E-hipnoza"

 

1. Logowanie do Sklepu Internetowego "E-hipnoza" odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 


2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego "E-hipnoza", w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Kaczorowski.info

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Kaczorowski.info  mogą być zgłaszane pod Tel. 71 34 307 97 . Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia. 

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy  loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym kaczorowski.info  W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Kaczorowski.info  jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;   

 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Kaczorowski.info stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Kaczorowski.info: 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Kaczorowski.info przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) zalogować się do Sklepu Internetowego Kaczorowski.info;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;

1.     Obowiązuje  jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi –na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

.  
2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w skle[pie internetowym Kaczorowski.info oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy Kaczorowski.info  zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.  

4. Sklep internetowy Kaczorowski.info  zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  

5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep internetowy Kaczorowski.info  może zaproponować Klientowi:  

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep internetowy Kaczorowski.info  będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:  

kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez sklep internetowy Kaczorowski.info.

 

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Sklep internetowy  Kaczorowski.info może zamieścić przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu i może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 8 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep internetowy Kaczorowski.info o stwierdzonej niezgodności.  

2. Sklep internetowy Kaczorowski.info  w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep internetowy Kaczorowski.info  rozpoczoł reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy Kaczorowski.info  wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklep internetowy Kaczorowski.info z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepie  internetowym Kaczorowski.info  za nabycie danego produktu.

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:  

a) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego kaczorowski.info. 

b) dzwoniąc pod numer 71 34 307 97

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Kaczorowski.info w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Kaczorowski.info bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):  

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.

 

§ 10 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na: 

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 

§ 11 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis Kaczorowski.info danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Kaczorowski.info , w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez serwis usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym Kaczorowski info.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Praktyka Lekarska Zofia Górnicka - Kaczorowska, Wrocław 51-222   ul. Gostyńska 13, Tel.: (71) 34 307 97, NIP: 894 146 19 44, REGON 931923540,

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta


4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Kaczorowski.info nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego Kaczorowski.info nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.  


3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 


5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).  

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Kaczorowski.info używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie serwisowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Kaczorowski.info . Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  

8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.